02_Yu Cheng-Ta_Ventriloquists Liang Mei-Lang and Emily Su_2009